top of page

1. Szervező

TransFoodMission Kft. (székhely: 2900 Komárom, Csillag lakótelep 46. 3. em. 7. cégjegyzékszám: 11-09-028945 adószám: 27186194-2-11, képviselő: Dalmadi Júlia, ügyvezető)

2. A nyereményjátékban résztvevő és abból kizárt személyek

A Nyereményjátékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Játékos”). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a nyereményjátékban való részvételhez.

 

A nyereményjátékból ki vannak zárva:

 • a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • a Nyereményjáték lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Nyereményjátékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Nyereményjátékban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

 • azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyerményjátékokbanban a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden Nyereményjátékjából.

3. A nyereményjáték időtartama és részletei

A nyereményjáték 2024.02.01. napján indul és a 4 egyedi kóddal ellátott jegy (“aranycédula”) beváltásáig, de legkésőbb 2024.03.15. napjáig kerül lebonyolításra a Secontaste webshopjában és a weboldalán található térkép ‘Aranycédula Nyereményjáték’ kategóriájában listázott résztvevő partnerek üzleteiben.

 

A Nyereményjáték során 4 db egyedi kóddal ellátott jegy (“Aranycédula”) kerül elhelyezésre véletlenszerűen kiválasztott Secontaste termékekben.

 

A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája:

 • Secontaste Csokoládés Sörtörköly Granola 200g

 • Secontaste Meggyes Sörtörköly Granola 200g

 • Secontaste Mogyorós Sörtörköly Granola 200g

 • Secontaste Mokka Sörtörköly Granola 200g

A nyeremények átadására (lefoglalására) várhatóan 2024.04.01. napján, de legkésőbb 2024.08.31. napjáig kerülhet sor, a nyertessel e-mailen vagy telefonon előre egyeztetett időpontban és módon. Amennyiben a főnyeremény Szervezőn kívül álló okból a megnevezett időpontig nem tud a nyertes részére átadásra kerülni, úgy Szervező haladéktalanul tájékoztatja a Játékost és egyeztetnek a nyereményről és az átadására vonatkozó részletekről.  

 

A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Nyereményjátékból azt a játékost, aki nem felel meg a Nyereményjátékszabályzatban rögzített valamely feltételnek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Nyereményjátékából kizárja azt a Játékost, aki a Nyeremányjáték során bizonyítottan a Nyereményjáték internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

Szervező szintén kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Játékost, akit többszöri próbálkozás után sem lehet elérni.

4. A Nyereményjátékban való részvétel menete

A játékban részt venni kívánó magánszemély a Secontaste webshopban (https://www.secontaste.com/hu/shop) vagy a https://www.secontaste.com/hu/contact-retailers oldalon található térkép “Aranycédula Nyereményjáték” kategóriájában listázott viszonteladó partnerek üzletében vásárol a Nyereményjátékban résztvevő terméket. Minél több terméketet vásárol, annál nagyobb eséllyel találja meg a 4 db egyedi kóddal ellátott jegyet valamelyik Secontaste Sörtörköly Granolában. Egy termékben legfeljebb egy jegy található. A jegyeken az egyedi kódon kívül a nyeremény fajtája is megtalálható.

 

A Játékos, aki az általa vásárolt Secontaste Sörtörköly Granolában megtalálja a 4 db egyedi kóddal ellátott jegybármelyikét a nyeremény beváltásához emailben fell kell vegye a kapcsolatot a Szervezővel legkésőbb 2024.03.15. napjáig. Az emailnek tartalmaznia kell a vásárlást igazóló számla vagy nyugta másolatát és egy a jegyről készített fotót, melyen az egyedi kód tisztán olvasható. Az emailnek továbbá tartalmaznia kell a Játékos adatait: név, születési hely és idő, postázási cím, email cím, telefonszám.

 

A Szervező a nyertes jegyről és a vásárlást igazoló számláról vagy nyugtáról készített fotót tartalmazó email hello@secontaste.com címre történő beérkezését követően 2 napon belül felveszi a nyertessel a kapcsolatot email üzenetben és egyeztet vele a nyeremény átvételével kapcsolatban.

 

A játékban részt vevő személyek hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az adatkezelő az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

5. Nyeremény

 • 1 db, 2 fő részére szóló sörfőzde látogatás a FIRST Craft Beer Kft. látványsörfőzdéjében
  (Budapest, Váci út 83, 1044)

 • 1db, 2 fő részére szóló csokoládéműhely látogatás a Harrer Chocolat Kft. édességműhelyében
  (Sopron, Faller Jenő u. 4, 9400)

 • 1db, 2 fő részére szóló kávépörkölő látogatás a Caffé dal' 1927 Kft. Lucy Cap pörkölőjében
  (Szekszárd, Bátaszéki út 25, 7100)

 • 1db, 2 fő részére szóló repülőjegy Koppenhágába
  (oda-vissza út, ingyenes kézipoggyásszal, a Szervező által meghatározott időpontra)

 

A nyeremények lefoglalásának lejárati ideje 2024.12.31. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények csak a Nyereményjátékban résztvevő partnereknél válthatóak be. A látogatások és a repülőjegyek foglalását minden esetben a Szervező intézi.

6. Nyertesek nyilvánosságra hozatala, nyeremények átvétele

7. Jogfenntartás

A Nyereményjáték a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Nyereményjáték megfelelő lebonyolításáról.

 

Amennyiben a Nyereményjáték során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Nyereményjáték jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy megszüntesse. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a Nyereményjáték során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárja a Nyereményjátékból.

A nyertes jegy bemutatásának felelőssége a Játékost terheli. A Szervezőnek nem áll módjában a Nyereményjáték időtartamán kívül, késve bemutatott jegyeket elfogadni, valamint felelősségre emiatt nem vonható.

 

A Szervező a jegyek tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására (lefoglalására) mihamarabb sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

 

Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

 

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

 

A nyeremény átvételekor a nyertes köteles nyilatkozni a nyeremény átvételéről.

8. Információ, kapcsolattartás

A Nyereményjáték játékszabálya megtalálható a secontaste.com weboldalon. A Nyereményjátékkakkal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Secontaste csapatát a hello@secontaste.com e-mail címen.

9. Adatkezelés és adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztató szerint, mely a secontaste.com weboldalon megtalálható.

10. Vegyes rendelkezések

A játékban való részvétel a hivatalos játékszabályok automatikus elfogadását jelenti, amelyet a játékosok megtekinthetnek a secontaste.com weboldalon, a nyereményjáték meghirdetett napjától a nyereményjáték végét követő 45 napig. A Szervező a nyereményjátékkal és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A nyeremények készpénzre nem válthatók. Az átruházással kapcsolatos intézkedéseket személyes egyeztetés során bonyolítják le. A nyereményigény elévül az adott nyeremény beváltásától számított 6 hónap után. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményjáték kommunikációs anyagain (plakát, hirdetés, banner stb.) látható képek csak illusztrációk, a Szervező csupán a hivatalos játékszabályban definiált látogatások és utazás átadására kötelezhető.

 

A Játékos kizárólag a Szervező által felkínált fenti Nyereményekre válhat jogosulttá, a Játékos nem jogosult a Nyeremény helyett másikat igényelni, illetve a Nyeremény bármely jellemzőjét megváltoztatni vagy megválasztani.

 

A Szervező a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartoznak felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

 

A Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok figyelmét, hogy a Nyeremények által biztosított szolgáltatásokat a Szervezőtől független harmadik felek biztosítják, így az azokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi felelősséget a Szervező kizárja.

 

A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Szabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a Résztvevő, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek követelését.

 

Játékos az utazás tekintetében maga köteles biztosítást kötni. Játékos a Nyeremények felhasználásának helyszíneire történő eljutást maga köteles intézni.

 

Ha a Játékos a 18. életévét még nem töltötte be és/vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult.

 

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertes nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi  jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

11.

A Nyereményjáték semmilyen módon nem szponzorált harmadik fél által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a hozzájuk. Az adatszolgáltatás nem harmadik fél részére, hanem a Szervező részére történik.

 

Szervező kizárja a felelősséget minden, a nyereményjáték működését biztosító oldalt, illetve az azt működtető szervert ért ún. külső SQL támadások, valamint a meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzenetet kapnak nyereményeiket illetően, vagy a nyertes/nem nyertes státuszt illetően, úgy ezen esetekre Szervező felelősséget nem vállal.

 

Szervező kizárja a felelősséget a rajta kívül okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható.

Budapest, 2024.01.31.  

TransFoodMission Kft.
Szervező

Secontaste Aranycédula Nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata

Fedezd fel termékeinket

bottom of page